MČ Praha 15 spouští projekt Participativní rozpočet ve školách

Ve všech základních školách Městské části Praha 15 probíhá v letošním školním roce projekt participativního rozpočtu ve školách. Každá škola si ve svém rozpočtu vyhradila částku 10 tisíc korun na realizaci projektů podle návrhů žáků. Žáci mohou navrhovat libovolné projekty, které následně představí svým spolužákům ve škole a v celoškolním elektronickém hlasování vyberou vítězný projekt (nebo vítězné projekty), který zrealizují. Žáci základních škol tak mají stejnou možnost jako občané městské části, kteří již 4. rokem mohou své návrhy podávat v městském participativním rozpočtu.

Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými financemi a forma, jak se mohou obyvatelé různého věku podílet na proměně svého okolí.

Cíle participativního rozpočtu mohou být různorodé a záleží na každé škole, jaké priority si stanoví. Může to být seznámení žáků prostřednictvím projektu s demokratickým procesem, průzkum mezi žáky, sběr jejich nápadů, vytvoření příjemného prostředí v rámci školy, kde se budou žáci cítit dobře, ale také například rozšíření spolupráce mezi vedením školy, žáky a jejich rodiči. V neposlední řadě je cílem také propojení a sounáležitost mezi školou a Městskou částí Praha 15.